Чаплинський район, Асканія-Нова.UA

Фінансовий звіт за 2018р.

ДОВІДКА – РОЗ’ЯСНЕННЯ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2018 рік

Розкриття інформації наведено в тис. грн.

І. Роз’яснення до Балансу.

А. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

1. Основні засоби.

Первісна вартість основних засобів, на балансі станом на 01.01.2018 р., складає 1214,8 тис. грн. Впродовж 2018 року було списано основних засобів на суму 9,2 тис. грн. (комп’ютер у комплекті 2,7 тис. грн., ноутбук 6,5 тис. грн.) та безоплатно передано 200,9 тис. грн. (спортивний майданчик 200,9 тис. грн.). Відкоригована вартість основних засобів на суму - 60,0 тис. грн. (зменшення в результаті виправлення помилок). Первісна вартість основних засобів, на балансі станом на 01.01.2019 р., складає 944,6 тис. грн. Знос станом на 01.01.2019 р. складає 477,1 тис. грн., залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2019 р. становить 467,5 тис. грн.

В. ОБОРОТНІ АКТИВИ

2. Запаси

Станом на 01.01.2018 р. на балансі КП «Асканія» обліковувалось 63,7 тис. грн, за результатами надходжень та вибуття (списання) матеріальних цінностей (запасів) станом на 01.01.2019 р. обліковується 71,4 тис. грн., а саме:

Тис.грн.

 

Станом на 01.01.2018

Надходження

Вибуття

Станом на 01.01.2019

201 Сировина і матеріали

12,0

7,6

8,9

10,7

203 Паливо

0,4

57,9

58,3

0,0

207 Запасні частини

0,0

7,2

7,2

0,0

209 Інші матеріали

0,0

7,9

6,7

1,2

22 Малоцінні та швидкозношувані предмети

51,3

22,2

14,0

59,5

 

3. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на 01.01.2018 р. складала  141,5 тис. грн. За 2018 рік підприємством було нараховано доходів від надання послуг

 •              з водопостачання на суму 885,6 тис. грн., з них:

 

Станом на 01.01.2018

Нараху-вання

Сплата

Пільги

Субсидії

Станом на 01.01.2019

с-ще Питомник

61,3

289,2

269,1

1,5

24,7

55,2

с-ще Комиш

5,2

38,3

35,9

0,6

4,7

2,3

с-ще Молочне

58,2

345,1

321,9

3,4

23,4

54,6

с-ще Іллінка

16,4

160,1

149,7

2,1

21,5

3,2

Бюджетні організації

0,0

10,3

10,3

0,0

0,0

0,0

Інші споживачі

0,4

19,4

19,8

0,0

0,0

0,0

Всього:

141,5

862,4

806,7

7,6

74,3

115,3

 • з надання послуг екскаватора на суму 18,6 тис. грн.;

 • з надання супутніх послуг на суму 4,6 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на 01.01.2019 р. складає 115,3 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 01.01.2019 р. складає 10,2 тис. грн. (з них: ЄСВ  – 10,2 тис. грн.(попередня оплата))

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складає – 26,6 тис. грн. (розрахунки з підзвітними особами – 5,0 тис. грн., розрахунки з іншими дебіторами (позика) –2,0 тис. грн., розрахунки з іншими дебіторами (пільга, субсидія) –19,6 тис. грн.,)

4. Гроші та їх еквіваленти

Станом на 01.01.2019 року гроші та їх еквіваленти складали 4,8 тис. грн., з них гроші на рахунках в банках – 2,9 тис. грн, каса – 1,9 тис. грн.

5. Витрати майбутніх періодів

Станом на 01.01.2019 року витрати майбутніх періодів складали 0,0 тис. грн.

С. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

6. Зареєстрований капітал

Статутний капітал станом на 01.01.2018 року складав 1380,8 тис. грн. У звітному періоді відбулось збільшення статутного капіталу на суму – 34,3. Статутний капітал станом на 01.01.2019 року склав 1414,4 тис. грн.

7. Додатковий капітал

Станом на 01.01.2019 року додатковий капітал складає 111,0 тис. грн. (безоплатно одержані необоротні активи – 77,1 тис. грн., дооцінка (уцінка) основних засобів – 33,9 тис. грн.)

8. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Непокритий збиток станом на 01.01.2019 року становить – 1050,6 тис. грн.

9. Неоплачений капітал

Неоплачений капітал станом на 01.01.2019 року становить -1,0 тис. грн.

D. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

10. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення станом на 01.01.2019 року становить 43,7 тис. грн.

Е. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

11. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання станом на 01.01.2019 р. складають 178,3 тис. грн., в тому числі:

 

Поточні зобов’язання за:

Сума

Примітки

Розрахунки за товарами роботами, послугами

0,8

ІДС «Аква-сервіс», ФОП Курбатова Л. О.

Розрахунки з бюджетом

143,5

Заборгованість минулих років:

 • Податок з доходів фізичних осіб – 142,7 тис. грн.

 • Військовий збір (поточна заборг.) – 0,8 тис. грн.

Інші поточні зобов’язання

34,0

КП «Асканія-Нова» Асканія-Нова  селищної ради – 25,0

Невірно перераховані кошти – 9,0

РАЗОМ

178,3

 

 

ІІ. Роз’яснення до Звіту про фінансові результати

 

 1. Доходи підприємства від надання послуг з водопостачання за 2018 рік склали 993,4 тис. грн.:

в т. ч.

1.1. Доходи від основної діяльності – 885,6 тис. грн., з них:

 1. С-ще Питомник – 294,4 тис. грн. (населення 289,2 тис. грн., бюджетні організації 5,2 тис. грн.);

 2. С-ще Комиш – 38,3 тис. грн. (населення 38,3 тис. грн.,);

 3. С-ще Молочне – 356,4 тис. грн. (населення 345,1 тис. грн., бюджетні організації 5,1 тис. грн., інші споживачі 6,2 тис. грн..);

 4. С-ще Іллінка – 173,3 тис. грн. (населення 160,1 тис. грн., інші споживачі 13,2 тис. грн.).

 5. від надання послуг екскаватора – 18,6 тис. грн.;

 6. від надання супутніх послуг – 4,6 тис. грн..

1.2. Інші доходи – 107,8 тис. грн. в т. ч.:

 1. від безоплатно одержаних основних засобів – 4,0 тис. грн

 2. від отримання фінансової підтримки – 15,4 тис. грн.;

 3. від отримання різниці в тарифах – 88,4 тис. грн.

2. Витрати підприємства протягом 2018 року склали 1216,2 тис. грн 

В т. ч.:

2.1. Собівартість реалізованих послуг – 710,2 тис. грн. (710233,87 грн.), з них:

                                  - С-ще Питомник – 113307,28 грн.:

 • Сировина і матеріали – 8410,12 грн.;
 • Паливно-мастильні матеріали – 10056,52 грн.;
 • Електроенергія – 57380,60 грн.;
 • Амортизація – 17701,00 грн.;
 • Податки (надра) – 19759,44 грн.

- С-ще Комиш – 62347,53 грн.:

 • Сировина і матеріали – 3228,85 грн.;
 • Паливно-мастильні матеріали – 8460,36 рн.;
 • Електроенергія – 45093,91 грн.;
 • Амортизація – 2729,04 грн.;
 • Податки (надра) – 2835,37 грн.

- С-ще Молочне – 164520,28 грн.:

 • Сировина і матеріали – 3294,43 грн.;
 • Паливно-мастильні матеріали – 5438,42 грн.;
 • Електроенергія – 125989,32 грн.;
 • Амортизація – 5603,83 грн.;
 • Податки (надра) – 24194,28 грн.

                                   - С-ще Іллінка – 116279,68 грн.:

 • Електроенергія – 83049,32 грн.;
 • Сировина і матеріали – 4272,24 грн.;
 • Паливно-мастильні матеріали – 11502,08 грн.;
 • Амортизація – 5394,05 грн.;
 • Податки (надра) – 12061,99 грн.

- Витрати на оплату праці робітникам зайнятим на виробництві послуг – 146741,65 грн.         (ЄСВ – 23763,34 грн., заробітна плата – 122978,31 грн.)

- Паливно-мастильні матеріали – 22895,08 грн.

- Загальновиробничі витрати – 84142,37 грн. (амортизація об’єктів загальновиробничого призначення – 14728,73 грн., запасні частини – 67240,00 грн., страхування автотранспортних засобів 760,00 грн, МШП – 1413,64 грн.)

2.2. Адміністративні витрати – 228,5 тис. грн. (228517,04 грн.), з них:

 • Оплата праці – 158125,11 грн.;
 • Нарахування на оплату праці – 34787,52 грн.;
 • Комісії банків та розрахунково-касове обслуговування – 5306,05 грн.;
 • Амортизація – 9306,24 грн.;
 • Інші витрати (сплата за адмін. послуги, послуги зв’язку, канцтовари) – 10863,12 грн. 
 • Витрати майбутніх періодів – 10129,00 грн.

2.3. Витрати на збут – 192,3 тис. грн. (192283,57 грн.), з них:

- Оплата праці – 150972,54 грн. в т. ч.:

 • С-ще Питомник – 41988,32 грн.;
 • С-ще Комиш – 22636,74 грн.;
 • С-ще Молочне – 43116,41 грн.;
 • С-ще Іллінка – 43231,07 грн.

- Нарахування на оплату праці – 39049,13 грн.;

 • С-ще Питомник – 9877,21 грн.;
 • С-ще Комиш – 9537,20 грн.;
 • С-ще Молочне – 9792,79 грн.;
 • С-ще Іллінка – 9842,36 грн

- МШП – 2261,90 грн.;

 • С-ще Питомник – 637,50 грн.;
 • С-ще Комиш – 194,50 грн.;
 • С-ще Молочне – 804,50 грн.;
 • С-ще Іллінка – 625,40 грн

2.4. Інші витрати – 85,2 тис. грн. (85205,19 грн.), з них:

 • Списання основних засобів – 5884,19 грн.;
 • Невідшкодовані матеріальні збитки за якими минув строк позовної давності – 4951,50 грн.;
 • Віднесено до результатів іншої звичайної діяльності залишкову вартість (собівартість) безоплатно переданих основних засобів – 74369,50 грн. (спортивний майданчик)

 

Фінансовий результат за 2018 рік склав 222,8  тис. грн. збитку.

Начальник КП «Асканія» Катайцева Т. В.

Бухгалтер Граматикопуло К. Ю.